06 395 013 97 taaluf@gmail.com

Huishoudelijk Regelement

Het lidmaatschap

Artikel 1

1.1 Een verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap wordt gedaan middels een daartoe 
bestemd formulier. 
1.2 
Alle nieuwe leden worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
Geïntroduceerd 

1.3 
Een verzoeker aan wie het lidmaatschap wordt geweigerd kan hiertegen bezwaar 
Aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Dit bezwaar dient schriftelijk ingediend 
te worden bij het bestuur, binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing. 
Het bestuur 
Artikel 2 

2.1 
Het bestuur wordt gevormd door: 
a) een voorzitter; 
b) een secretaris; 
c) een penningmeester; 
d) een vice voorzitter; 
e) een tweede secretaris; 
f) een tweede penningmeester; 
g) maximaal drie commissarissen. 
2.2 
De voorzitter: 
a) hij is bij iedere officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur; 
b) hij coördineert alle bestuurs-en verenigingswerkzaamheden, voorzover die niet aan 
anderen zijn opgedragen. 
c) hij leidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen; 
d) hij belegt in overleg met de overige bestuursleden, zonodig, maar ten minste 

eenmaal per jaar, een algemene ledenvergadering. Eveneens belegt hij binnen vier 
weken een algemene ledenvergadering als ten minste drie bestuursleden dit vragen; 
e) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de vice voorzitter of een door het bestuur 
aangewezen medebestuurder 

2.3 
De secretaris: 
a) hij voert alle correspondenties, waarvan hij een afschrift houdt voor het archief van 
de vereniging; 
b) hij geeft van alle ingekomen stukken kennis in de eerst volgende 
bestuursvergadering; 
c) 
hij brengt in de algemene jaarvergadering verslag uit van de verrichtingen van de 
vereniging over het afgelopen jaar, het aantal, evenals mutaties, die zich in het 
afgelopen jaar hebben voorgedaan; 

d) hij verzorgt de administratie en het archief; 
e) hij draagt zorg voor dat de uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen ten 
minste tien dagen te voren worden verzonden; 
f) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede secretaris of een door het 
bestuur aangewezen medebestuurder. 

Versie 2.1 1 van 8 
03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

2,4 
De penningmeester: 
a) hij is belast met het geldelijke beheer van de vereniging; 
b) hij is verplicht op eerste aanvraag de kascommissie inzage te geven van zijn boeken 

en de in de kas zijnde gelden te verantwoorden; 
c) hij int alle gelden uit contributies, donaties of anderszins te krijgen middelen; 
d) hij schrijft voor al zijn contante ontvangsten kwitanties uit, terwijl zijn uitgaven door 

bewijsstukken gedekt dienen te zijn; 
e) hij plaats gelden die niet direct nodig zijn op een bankrekening op naam van de 
vereniging; 
f) hij brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand 
van de vereniging; 
g) hij dient in de algemene jaarvergadering namens het bestuur de begroting in voor het 

komende jaar; 
h) hij is verplicht deel te nemen aan alle overleg wat voortvloeit uit zijn functie; 
i) hij wordt bij ontstentenis vervangen door de tweede penningmeester of een door het 

bestuur aan te wijzen bestuurslid. 

2.5 
De vice voorzitter: 
a) hij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid in al zijn werkzaamheden; 
b) hij kan voorts door en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter woerden belast 
met taken die aan de voorzitter zijn opgedragen; 
c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen. 

2.6 De 
tweede secretaris: 
a) hij vervangt de secretaris bij diens afwezigheid in al zijn werkzaamheden 
b) hij kan voorst door en onder verantwoordelijkheid van de secretaris worden belast 
met taken die aan de secretaris zijn opgedragen; 
c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen. 

2.7 De 
tweede penningmeester: 
a) hij vervangt de penningmeester bij diens afwezigheid in al zijn taken; 
b) hij kan voorts door en onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden 
belast met taken die aan de penningmeester zijn opgedragen; 
c) bij ontstentenis wordt door het bestuur een bestuurslid ter vervanging aangewezen. 

2.8 De commissarissen: 
De commissarissen worden in overleg binnen het bestuur ingedeeld in andere functies 
die onder verantwoordelijkheid van het totale bestuur vallen. 
2.9 
Namen van bestuursleden: 
De namen van bestuursleden moeten met vermelding van de beklede functies, aan de 
leden worden bekend gemaakt. 

2.10 Schorsing en ontslag 
a) 
Bestuursleden moeten een onbesproken gedrag hebben dat in overeenstemming is met 
de doelstellingen van de vereniging; indien niet, kan dit leiden tot schorsing of 
ontslag; 

b) 
Taken en functies die door het bestuur aan medebestuursleden casu quo leden van de 
vereniging zijn toegewezen kunnen met meerderheidsstemmen binnen het bestuur 
worden herroepen; dat dient binnen een maand aan alle leden schriftelijk medegedeeld 
worden. 

Commissies, raden en werkgroepen 
Artikel 3 

3.1 
Commissies, raden en werkgroepen kunnen zowel op voordracht van de algemene 
ledenvergadering , alsmede op eigen initiatief van het bestuur door het bestuur benoemd 
worden. 
Versie 2.1 2 van 8 
03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

3.2 
De vereniging kent de volgende commissies, raden en werkgroepen: 
a) de kascommissie; 
b) de verkiezingscommissie; 
c) de geschillencommissie; 
d) de commissie onderwijszaken en jeugdbegeleiding; 
e) de commissie fonds werving en moskeezaken; 
f) vrouwen werkgroep; 
g) de religieuze raad; 
h) commissie informatie-en documentatie. 
De verschillende commissies kunnen een of meerdere werkgroepen bevatten. 

3,3 
De kascommissie: 
De kascommissie wordt in de jaarvergadering voor een periode van een jaar benoemd. 
Zij bestaat uit drie vaste en twee reserve leden die geen van allen deel mogen uitmaken 
van het bestuur, noch mag er bloedverwantschap tot en met de derde graad bestaan 
tussen en de leden van de kascommissie. 
De kascommissie heeft tot taak middels controle van de kasboeken, kastegoeden, het 
gevoerde financiële beleid en alles wat terzake doende is, verslag uit te brengen in de 
jaarvergadering. 

3,4 De verkiezingscommissie: 
a) De verkiezingscommissie is belast met het voorbereiden en organiseren van de 
bestuursverkiezingen, daarbij inbegrepen het installeren van het nieuwe bestuur. 
b) De verkiezingscommissie wordt ten minste voor de verkiezing van een nieuw 
bestuur, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering geïnstalleerd. 
c) De verkiezingscommissie bestaat uit drie leden die geen van allen deel mogen 
uitmaken van het bestuur, noch mogen zij zich zelf kiesbaar stellen of laten stellen, 
in een periode waarin zij actief als verkiezingscommissielid. 
d) De verkiezingscommissie wordt telkens slechts voor een verkiezingsperiode 
gekozen. De leden kiezen zelf uit hun midden een voorzitter. 
e) De verkiezingscommissie moet binnen zes maanden nadat zij is beroemd haar taken 
afronden, waarna zij weer wordt ontbonden. 
f) De verkiezingscommissie bepaalt in overleg met het bestuur de definitieve 
verkiezingsdatum. 
g) De verkiezingscommissie werkt zelfstandig is onafhankelijk van het bestuur. Het 
bestuur is verplicht alle gegevens te versrekken met betrekking tot een actuele 
ledenadministratie, een overzicht in de contributie achterstanden en overige 
vorderingen van de vereniging op de leden. 
h) De verkiezingscommissie gaat zorgvuldig om met het door het bestuur ter 
beschikking gestelde administratie en retourneert alle ter beschikking gestelde 
gegevens compleet met eventueel door hen gepleegde mutaties aan het nieuwe 
bestuur. 
i) De verkiezingscommissie is bevoegd na het versturen van aanmaningen tot het 
voldoen van achterstallige betalingen, over te gaan tot schorsing van de leden die 
hieraan geen gehoor geven. De schorsingen worden aan het bestuur doorgegeven. 
j) De verkiezingscommissie is zonder toestemming, doch met medeweten van het 
bestuur bevoegd tot het beleggen van commissievergaderingen alsook het beleggen 
van algemene ledenvergaderingen waarin alleen die zaken aan de orde komen die te 
maken hebben met de aanstaande bestuursverkiezingen. Zij draagt zelf zorg voor het 
notuleren. Een afschrift van de notulen wordt aan het bestuur gegeven. 

Versie 2.1 
3 van 8 

03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

k) De verkiezingscommissie is bevoegd die maanregelen te nemen die nodig zijn om de 
verkiezing ordelijk te doen verlopen. 
3,5 De geschillencommissie: 
a) De geschillencommissie is geen permanente commissie maar wordt bij een 
conflict 
steeds weer opnieuw door het bestuur of op aanwijzing door de algemene 
ledenvergadering benoemd. 
b) De geschillencommissie heeft tot taak de aan haar opgedragen conflict op een 
vreedzame en verzoenende wijze te trachten op te lossen. 
3,6 De commissie onderwijszaken en jeugdbegeleiding. 
De voorzitter van de commissie onderwijszaken en jeugdbegeleiding is tevens lid van 
het bestuur. Zijn benoeming is derhalve voor een bepaalde tijd.Hij vertegenwoordigt het 
bestuur in de commissie en brengt ook verslag uit van de ontwikkelingen in de 
commissie aan het bestuur. Het bestuur is bevoegd de commissieleden te ontslaan. 
Tegen ontslag kan beroep aangetekend worden bij de algemene ledenvergadering. 
Tot de belangrijkste taken van de commissie behoren: 
a) het geven onderwijs in de Islam aan de islamitische jeugd en aan volwassenen; 
b) het geven van onderwijs in de Arabische taal; 
c) het geven van taalonderwijs aan kinderen in hun moedertaal; 
d) het bieden van huiswerkbegeleiding/schoolbegeleiding aan de jeugd. 
3,7 De commissie fondswerving en moskeezaken: 
De voorzitter van de commissie fondswerving is tevens lid van het bestuur. Zijn 
benoeming is derhalve voor een bepaalde tijd. Hij vertegenwoordigt het bestuur in de 
commissie en brengt ook verslag uit van de ontwikkelingen in de commissie aan het 
bestuur. Het bestuur is bevoegd commissieleden te ontslaan. Tegen ontslag kan beroep 
aangetekend worden bij de algemene ledenvergadering. 
Tot de belangrijkste taken van de commissie behoren: 
a) het werven van leden; 
b) het inzamelen van gelden ten behoeve van de bouw en verbouwing van eigenmoskee 
(ontmoetingsplaats) voor de vereniging. 
3,8 De vrouwengroep 
De vrouwengroep bestaat uit een aantal vrouwelijke leden die op voordracht van de 
vrouwelijke leden door het bestuur voor een bepaalde tijd wordt benoemd. 
De belangrijkste taken van de vrouwengroep bestaat uit: 
a) het onderwijzen van de Islam aan vooral vrouwen en meisjes; 
b) het onderwijzen van de Nederlandse taal en cultuur aan vrouwen; 
c) het verrichten van religieuze handelingen voor vrouwen; 
d) het opzetten en bevorderen van culturele en religieuze activiteiten onder de vrouwen 
en meisjes. 
3,9 De religieuze raad 
a) De religieuze raad bestaat uit de imam, de plaatsvervangende imam en een aantal 
leden die zowel bestuurs-als niet bestuursleden kunnen zijn, zij moeten allen 
goedgeschoold zijn in het Arabisch en in de islamitische leer (godsdienst en wetten). 
b) De religieuze raad staat onderleiding van de imam of diens plaatsvervanger en 
fuctioneert onder hoede van het bestuur. 
Tot de taken van de religieuze raad behoren: 
a) het verzorgen van de gebedsdiensten en alles wat daarmee samen hangt; 
b) het houden van bijeenkomsten om kennis van de Islam uit te dragen; 

Versie 2.1 4 van 8 

03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

c) het verlenen van geestelijke en maatschappelijke hulp bij ziekte en overlijden; 
d) het adviseren van het bestuur bij religieuze vraagstukken. 

3,10 De commissie informatie en documentatie 
De commissie informatie en documentatiecentrum staat onder toezicht van het bestuur 
en draagt zorg voor: 
a) het opzetten en beheren van een informatiecentrum alwaar een ieder terecht kan 

voor informatie over allerlei onderwerpen binnen het doelgebied van de vereniging; 
b) het periodiek uitgeven en verspreiden van een informatiebulletin; 
c) het organiseren van lezingen en bijeenkomsten met als doel openheid te brengen in 

de vele vooroordelen die de Nederlandse samenleving over de Islam heeft 
d) het aanleggen en beheren van een bibliotheek met boeken en publicaties over de 
Islam. 

3,11 
De namen van de voorzitters van de commissie, raden en werkgroepen. 
De namen van de voorzitters van de commissies,raden en werkgroepen moeten aan alle 
leden van de vereniging bekend worden gemaakt. 
in de bekendmaking moet vermeld worden: 
a) de naam van het lid; 
b) commissie, raad of de werkgroep waarin hij of zij actief is; 
c) hoe het desbetreffende lid voor de overige leden bereikbaar is. 

3,12 Een lid mag in meerdere organen van de vereniging actief, mits zijn inbreng daardoor 
nadelig wordt beïnvloed. 

3,13 Voorzover niet uitdrukkelijk anders bepaald, dienen alle commissies, werkgroepen en 
raden evenals de imam en de plaatsvervangende imam, zich te houden aan de richtlijnen van 
het bestuur. Tegen bestuursrichtlijnen staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. 

3,14 Moskeezaken en beheercommissie (nieuw) 

De commissie staat onder toezicht van het bestuur en draagt zorg voor: 
a) het beheren en instandhouden van de gebeds-en overige ruimte van gebouw en 
terrein van de vereniging; 
b) de commissie houdt toezicht op het gebouw en de inventaris; 
c) zij moet het noodzakelijke onderhoud kunnen signaleren en eventueel maatregel 

treffen; 
d) bij misdragingen in de moskee mag de commissie optreden; 
e) de commissie is bevoegd incidenteel andere opening en sluitingstijden te bepalen; 
f) wekelijks,(eventueel na het vrijdaggebed) dient overleg plaats te vinden tussen het 

dagelijks bestuur en de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger; 
g) de commissie wordt door het bestuur benoemd en ontslagen; 
h) tegen ontslag kan beroep aangetekend worden bij de algemene ledenvergadering. 

3,15 
Ordereglement voor beheer van de moskee

Naast de vijf dagelijkse gebeden kunnen in het gebouw allerlei activiteiten plaatsvinden. 

Alle te ontplooien activiteiten dienen aan de volgende basisvoorwaarden te voldoen: 
a) deze mag niet in strijd zijn met de leer van de Islam; 
b) deze mag niet in strijd zijn met de Nederlandse grondwet; 
c) deze mag niet in strijd zijn met de verenigingsbelangen; 
d) deze moet een algemeen doel van de vereniging dienen; 

Versie 2.1 
5 van 8 

03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

e) deze moet bekend zijn bij het bestuur; 
f) deze moet de goedkeuring van het bestuur dragen; 
g) de tijden waarin de activiteiten plaats zullen vinden moeten vooraf bekend en 

ingeroosterd zijn. 
Ieder persoon buiten het bestuur die gebruik wenst te maken van het prikbord dient 
vooraf toestemming te vragen van de commissie beheer en moskeezaken. 

3,16 Onkostenvergoeding 
Bij bijzondere gebeurtenissen zoals de sadaqat ceremonien kunnen de leden een beroep doen 
op de commissie om gebruik te mogen maken van de faciliteiten van het gebouw, mits het 
gebruik in overeenstemming is met de basisvoorwaarden in artikel 3,15 van het 
ordereglement. De onkostenvergoeding bedraagt € 35,00 per keer. 
Niet leden(donateurs) kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten van de vereniging. De 
onkostenvergoeding bedraagt daarom € 70,00 per keer. 

Bijeen roeping 
Artikel 4 

4.1 
Een oproep tot een algemene ledenvergadering dient vergezeld te gaan met een agenda 
Waarin de te bespreken onderwerpen vermeld staan. 
Kandidaatstelling en bestuursverkiezing 
Artikel 5 

5.1 
De bestuursverkiezingen geschieden schriftelijk doormiddel van een door de 
Verkiezingscommissie gewaarmerkte stemformulier, waarop de toegelaten kieslijsten 
staan vermeld. 
5.2 
Een kieslijst wordt gevormd door een groep van ten minste vijf en ten hoogste negen 
Verkiesbare personen die samen een bestuur vormen. Op de kieslijst moet duidelijk zijn 
vermeld welke personen de functie van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 
ambiëren. 
5.3 
Onverminderd het bepaalde in artikel 11.5 van de statuten, moet een verkiesbaar persoon 
een onbesproken gedrag hebben. 
5.4 
Een kieslijs dient te worden ondersteund door ten minste tien stemgerechtigde 
leden. 
5.5 
De verkiezingscommissie draagt zorg voor de nodige informatiebijeenkomsten 
Aangaande de bestuursverkiezingen. 
5.6 
De verkiezingscommissie toets en de kieslijsten op de zelfde eisen, stelt de definitieve 
verkiezing lijst vast, leidt de verkiezing op de vastgestelde verkiezingsdag, beoordeelt en 
telt de uitgebrachte stemmen, maakt de verkiezingsuitslag bekend en installeert het 
bestuur. 
5,7 
De verkiezingscommissie dient een geweigerde kandidaat direct schriftelijk, met 
duidelijke verwijzing naar de redenen die tot de afwijzing hebben geleidt, op de hoogte 
te stellen. De geweigerde kandidaat kan bezwaar aantekenen bij de algemene 
ledenvergadering. 

5,8 
Binnen veertien dagen na installatie van het nieuwe bestuur dient het oude bestuur alle 
verenigingsbescheiden en toebehoren aan het nieuwe bestuur over te dragen. De 
overdracht wordt door de oude en de nieuwe voorzitter van de beide besturen getekend. 

5,9 
Indien het stembiljet een kieslijst bevat worden er geen verkiezingen gehouden maar 
gaat men er van uit dat de uitslag unaniem in het voordeel die enige kieslijst is. 

Versie 2.1 
6 van 8 

03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

De imam 
Artikel 6 

6.1 
De functie van de imam en de functie van bestuurslid van de vereniging zijn 
onverenigbaar en kan derhalve niet door de een en de zelfde persoon uitgeoefend 
worden. 
6.2 
De imam wordt door het bestuur gekozen en aan de algemene ledenvergadering bekend 
gemaakt. 
6.3 
Tot de taken van de imam behoren: 
a) het leiden van de gebedsdiensten en het verzorgen van de preek het djoemah 
gebed 
b) het coördineren van de werkzaamheden van de religieuze raad; 
c) het bestuur met raad en daad bijstaan bij religieuze kwesties; 
d) alle andere taken die van uit de religie aan de imam is toebedeeld. 
De plaatsvervangende imam 
Artikel 7 

7.1 
De plaatsvervangende imam wordt door het bestuur gekozen en aan de algemene 
Ledenvergadering bekend gemaakt. 
7.2 
De plaatsvervangende imam assisteert de imam en vervangt hem bij afwezigheid. 
Financieel beheer 
Artikel 8 

8.1 
De vereniging heeft twee bankrekeningen te weten: 
a) een zakelijke betaalrekening voor het ontvangen en uitgeven van gelden ten behoeve 
van de vereniging; 
b) een spaarrekening voor het verbouwen en uitbreiding van de moskee. De gelden uit 
Het moskeefonds mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is 
aangelegd. 

8.2 
Het aangaan van verplichtingen dan wel het kopen het kopen van goederen boven 
het bedrag van € 250.00 (twee honderd vijftig euro) per geval dient vooraf 
door het bestuur goedgekeurd te worden. Bedragen onder € 250.00, (twee honderd 
vijftig euro), dienen achteraf in het bestuursoverleg gemeld te worden. 
8.3 
Het genoemde in artikel 8.2 van dit huishoudelijke reglement is niet van toepassing op 
Regelmatig terugkerende vaste lasten die al eerder in het bestuursoverleg zijn 
goedgekeurd. 
8.4 Geldopnamen tot en met €1000.00 (zegge een duizend euro) kunnen volstaan met 
Alleen de handtekening van de penningmeester. Bij diens afwezigheid wordt een 
Gemachtigde aangewezen. Geldopnamen boven €1000.00 (zegge een duizend euro) 
moeten getekend worden door penningmeester en de voorzitter of de penningmeester en 
De secretaris. 
8.5 Uitgaven boven de € 5.000.00 , (zegge vijf duizend euro) moeten aan de algemene 
Ledenvergadering wordt voorgelegd. 
8.6 Alle geldopnamen moet bij het bestuur gemeld zijn; geldbedragen tot € 250.00 
(zegge 
twee honderd vijftig euro) kunnen achteraf en geldbedragen daarboven moeten vooraf 
Gemeld zijn. 
Versie 2.1 
7 van 8 

03-01-2011 

Huishoudelijk reglement vereniging Taâluf 

Disciplinaire maatregelen en sancties 
Artikel 9 

9.1 
Het bestuur is bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen en sancties op te leggen. 
9.2 
Disciplinaire maatregelen en sancties kunnen worden opgelegd indien men: 
a) in strijd handelt met de statuten en het huishoudelijke reglement evenals met de 
richtlijnen of regels van de vereniging; 
b) de vereniging schade van welke aard dan ook toebrengt, ongepast woordgebruik of 
geweld gebruikt op bijeenkomsten en in gebouwen van de vereniging; 
c) bezigheden ontplooien die bij de wet verboden zijn. 

Bezoldiging en honorarium 
Artikel 10 

10,1 
Bestuursleden, leden van commissies, raden en werkgroepen en van nog eventuele 
andere in het leven te roepen organen, genieten geen bezoldiging,salaris of honorarium 
met uitzondering van reis en verblijf kosten gemaakt ten behoeve van de vereniging in 
opdracht van het bestuur. 

Contributie 
Artikel 11 (Gewijzigd) 

11.1 De hoogte van de contributie is in de algemene ledenvergadering van 2 juni 2006 
vastgesteld op € 10,00 per lidmaatschap maand. 
Slotbepalingen 
Artikel 12 

12,1 
In het huishoudelijke reglement van de vereniging kan geen veranderingen worden 
Aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement 
zal worden voorgesteld. 

12.2 Een voorstel tot wijzigen van het huishoudelijke reglement kan gedaan worden door, 
door hetzij het bestuur, hetzij door ten minste 15 contribuerende leden. 
12.3 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 
tot huishoudelijk reglement wijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen 
voor de vergadering een afschift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen 
woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na de afloop van de afloop van de dag waarin de vergadering wordt gehouden 
12.4 Een besluit tot huishoudelijk reglement wijziging behoeft een volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. 
12.5 In alle gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet, dan wel verschil van 
mening of twijfel bestaat over de juiste toepassing of betekenis van enig artikel, beslist 
Het bestuur, behoudens beroep bij de algemene ledenvergadering. 
De uitspaak van de algemene ledenvergadering is bindend. 
Het bestuur: 

M. Chamrouki – voorzitter 
A. Haddad – secretaris 
L. Amgoun – penningmeester 
Abdel Raouf – bestuurslid 
M. Said – bestuurslid 
R. Harchaoui – bestuurslid 
N. el Otmani – bestuurslid 

Taâluf

Taâluf is een islamitische vereniging van en voor moslims in Purmerend en omstreken.

© 2018 Taâluf Purmerend

STEUN ONS
fdfdSteun dez

Steun onze vereniging door een donatie te doen.